دوره ی حسابداری صنعتی 2   گروه حسابداری صنعتی از دپارتمان حسابداری

مدت: 45 ساعت

پیش نیاز: گذراندن حسابداری صنعتی (1)

روز ها و ساعات تشکیل: پنجشنبه 13 الی 18

مدرس دوره: جناب آقای صنعتی

هزینه:4/650/000 ریال

شرح درس:

·       هزينه محصولات مشترك و فرعي

·       روشهاي تسهيم هزينه هاي مشترك

·       سربار پيش بيني شده

·       سربار جذب شده و واقعي كارخانه و تجزيه و تحليل انحرافات

·       هزينه يابي استاندارد و تجزيه و تحليل انحرافات

·       تجزیه و تحلیل نقطه سربه سر

 
فایل ضمیمه :