دوره ی مجموعه مقررات ارزی در ایران   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت

قیمت: 5/160/000

دوشنبه یا چهارشنبه- 20 الی 17

ساعت:20


·         مقررات ارزی مربوط به واردات کالا و خدمات  

·         مقررات مربوط به حمل و نقل، بیمه و بازرسی

·         مقررات مربوط به خرید و فروش ارز و سایر مبادلات ارزی

·         مقررات مربوط به تعهدات ارزی ناشی از واردات کالا ( پروانه سبز گمرکیو ... )

·         مقررات مربوط به نحوه تسویه تعهد نامه های ارزی صادر کنندگان 

·         مقررات مربوط به مناطق آزاد تحاری و صنعتی

·         مقررات مربوط به مناطق ویژه اقتصادی  

 
فایل ضمیمه :