دوره ی تامين مالي و سرمايه گذاري در بنگاههاي اقتصادي   گروه تعاملات بانکی و ارزی از دپارتمان مدیریت

قیمت:5/160/000

روز و ساعت تشکیل کلاس:چهارشنیه 20 الی 17

ساعت:20

·        تعاريف

·        روشهاي تامين مالي خارجي

·        تامين مالي شركتي-تامين مالي پروژه اي سرمايه گذاري مستقيم خارجي

·        سرمايه گذاري غيرمستقيم خارجي( ROO ، ROT ، DBOM ، BLO ، BLT ، BOO ، BOT و..)

·        روش هاي استقراضي : (فاينانس ، ريفاينانس ، يوزانس ، اعتبار خريدار ،وامهاي بين المللي) -روشهاي غير استقراضي : (سرمايه گذاري مستقيم، سرمايه گذاريغيرمستقيم، تجارت متقابل)

·        انواع روشهاي تامين مالي در تجارت متقابل : Compensation) ، Bonds ، Buy Back ، Offset ، Counter purchase ،Barter) صكوك و انواع آن

·        بررسي وضعيت جذب سرمايه گذاري خارجي در ايران

 
فایل ضمیمه :