دوره ی بودجه بندی و تهیه صورت های مالی پیش بینی شده   گروه حسابداری مدیریت از دپارتمان حسابداری

قیمت:3/726/000

مدت: 20 ساعت

پیش نیاز: لیسانس حسابداری یا مرتبط

دوشنبه یا چهارشنبه- 17 الی 20

مدرس دوره: جناب آقای عربی- جناب آقای عبدالهی

شرح درس:

·       روش های برنامه ریزی اهداف بلند مدت سازمان

·       ارزیابی مالی واقتصادی طرحهای سرمایه گذاری (بودجه- سرمایه)

·       روش های تعییناستراتژی ترکیب محصول

·       تهیه و تنظیم بودجه عملیاتی

·       تهیه و تنظیم بودجه نقدی

·       تهیه و تنظیم بودجه کلان

·       کنترل بودجه عملیاتی، نقدی و سرمایه ای

·       تهیه و تنظیم گزارشات تحلیلی بودجه

·        مطالعه موردی( Case Study ) بر شرکتهای منتخب نمونه 

 
فایل ضمیمه :