دوره ی حسابداری عالی و مدیریت مالی(7 دوره)   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت: 250 ساعت

پیشنیاز: لیسانس حسابداری یا رشته مرتبط

 پنجشنبه 13 الی 18

قیمت:36/432/000

مدرس: جناب آقای دکتر میرزائی- جناب آقای دکتر جهانی- جناب آقای دکتر محمود زاده- جناب آقای کاظم زاده- جناب آقای دکتر طالبزاده- جناب آقای عزیزی- جناب آقای فخری- جناب آقای دکتر رزاقی

شرح درس:

حسابداری مالی                              مدت: 40 ساعت

-         نگرش جدید حسابداری و تعاریف جدید

-         مفاهیم و عناوین نوین حسابداری

-         ویژگیهای گزارشگری در حسابداری

-         نگرش جدید براصل تداوم، زمان تشخیص درآمد،مفهوم سود، اصل محافظه کاری

-         حسابداری قیمت روز

-         آینده حسابداری

-         مروری بر حسابداری پیمانکاری، ارزی،صورت تغییرات

-         بررسی موارد خاص (افته ها) در حسابداری

-         تسلط بر مفاهیم نوین حسابداری، همراهبا کار در افته ها 

  قانون مالیاتهای مستقیم                 مدت : 35 ساعت                          

-         مالیاتهای تکلیفی                       

-         مالیات اشخاص حقوقی

-         طرز محاسبه مالیات با طرح مسائل مختلف

-          مالیات بردارایی

-         نحوه رسیدگی به پرونده های مالیاتی

 

قانون تجارت                             مدت: 25 ساعت

-         کلیات شرکتهای سهامی

-         وظایف و مسئولیتهای مدیران

-         مجامع عمومی

-         حسابهای شرکت

-         مواد مهم: 129 . 132 . 141 . و غیره


مدیریت مالی                       مدت: 30 ساعت

-         تجزیه وتحلیل صورتهای مالی ( شامل تجزیه و تحلیل نسبتها و صورت تغییرات در وضعیت مالی)

-         مدیریتسرمایه در گردش

-         بودجهنقدی

-         بودجهسرمایه ای

-         ارزیابی وتجزیه و تحلیل طرحهای سرمایه گذاری

حسابرسی                    مدت: 40 ساعت

-         مقدمه حسابرسی داخلی و مستقل

-         گزارشهای حسابرسی

-         کنترلهای داخلی

-         حسابرسی تحلیلی

حسابداری مدیریت            مدت: 50 ساعت

-         کلیات حسابداری صنعتی و اصول هزینهیابی

-         کنترل هزینه ها شامل استانداردهایهزینه و گزارشهای مختلف هزینه ها

-         طبقه بندی هزینه ها از نظر اخذ تصمیم شامل برنامه های تاریخی، آینده، تفاضلی، تلویحی و فرصت از دست رفته و هزینه هایریخته

-         تجزیه و تحلیل حجم سود برای یک و چندمحصول

-         بودجه بندی ثابت و متغیر برمبنای سطوح مختلف فعالیت

-         مدلهای تنظیم موجودی مواد

کاربرد استاندارهای حسابداری              مدت دوره 40 ساعت

-         مقدمه استاندارهای حسابداری

-         افشاء روشهای حسابداری

-         موجود کالا

-         دارائیهای ثابت و استهلاکات

-         اقلام غیر مترقبه

-         تعدیلات سود و زیان سنواتی

-         پیش آمدهای احتمالی

-         رویدادهای بعد از تاریخ ترازنامه

-         مسائل مربوط به تداوم فعالیت

-         نحوه ارائه دارائیها و بدهیهای جاری

-         شناخت درآمد

-         دائیهای نامشهود

-         معاملات ارزی

-         هزینه های تحقق و توسعه

 
فایل ضمیمه :