برگزاری سمینار آموزشی آشنایی با روند و اهمیت کلینیک های عارضه یابی کسب و کار

سمینار آموزشی یک روزه با عنوان" آشنایی با روند و اهمیت کلینیک های عارضه یابی کسب و کار"با حضور رییس اتاق بازرگانی البرز وجمعی از تجار، بازرگانان وفعالان اقتصادی برگزار شد.


اطلاعات بیشتر