دپارتمان حسابداری :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای دکتر فلاح نژاد قانون مالیات های مستقیم Resume_139802021721cv.falah nezhad-.pdf
آقای حسن رضوی مدیریت مالی
آقای دکتر جهانی- آقای حسن رضویحسابداری مالی 1
آقای داور مدیری - آقای علیرضا صنعتیحسابداری مالی 2
آقای دکتر جهانیحسابداری مدیریت


دپارتمان بازرگانی :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای حسن افتخاریان شبکه سازی صادرات و شرکت های تجاری و مدیریت صادرات
خانم اشرف تقی زادهاسسناد حمل و نقل
آفای مظفر ناصریاصول مقررات صادرات و واردات(ثبت سامانه جامع)
آقای اسماعیل محققیاعتبارات اسنادی L.C و مقررات حاکم بر آن
آقای کریم رسولیاینکوترمز 2010
آقای سعید دست مردیقوانین امور گمرکی و ترخیص کالا
آقای مازیار قاسم زاده سنگرودیمدیریت بسته بندی و تبلیغاتResume_139802021729رزومه کاری تحصیلی88.pdf
آقای شهرام بیاتمدیریت خرید و تدارکات


دپارتمان مدیریت :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی


دپارتمان زبان :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای معینی (Intermediate (1
خانم معینیBeginner
خانم درخشانیElementary
خانم علاوشمکاتبات تجاری به زبان انگلیسی
آقای کاظمیمکالمات موثر (Effective Courses (Tel-Pres- Meet-Neog


دپارتمان کامپیوتر :
تصویر نام استاد دوره / کلاس مدرک تحصیلی
آقای رفیعی ICDL2
آقای رفیعیICDL1