JavaScript Slideshow - TinySlideshow
کارگاه آموزشی مدیریت ارتباطات - 1 آبان

موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران در راستای اهداف بروز رسانی سطح معلومات بخش خصوصی برایتوسعه  کسب و کار بین المللی  که دربرگیرنده فنون مذاکره ، بازار شناسی ،بازار یابی و نظیر آنها می باشد با همکاری آکادمی ...آلمان کارگاهی در اول آبانماه1398 در اتاق بازرگانی ایران برگزار کرد.

مدرس کارگاه :

 خانم اینگا وارت از متخصصان و صاحب نظران مدیریتارتباطات دربازار بین الملل که با حضور علاقه مندان درکارگاهی که برگزار شد مباحثقابل توجهی در رابطه با ضرورت انتقال اطلاعات مطرح و تاکید کرد شخصی که مسئولیت ارتباطاترا عهده دار می شود باید دارای اطلاعات و تجارب مرتبط  باموضوع مورد نظر شرکت باشد تا بتواند اطلاعاتی راکه در اختیار مشتریان و یا شرکاء بالقوه  در بازار (مصرف کننده  ، خریدار و غیره ) قرار میدهد موثر باشند.

روش های مدیریت ارتباطات  در بازار بین الملل:

این واقعیت در کارگاهیاد شده مورد توجه قرار گرفت که مدیریت ارتباطات در بازار بین الملل روش های مختلفی را شامل می شود که در برگیرنده برقراریارتباط برای رد و بدل کردن اطلاعات و حفظ رابطه و با ایجاد رابطه جدید با مشتریانفعلی و و بالقوه و سایرین می باشد.

فعالیت در محیط کسب وکار متفاوت ؟

ارتباطات بین المللتحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که می تواند راه رسیدن به  ارتباطات موثر را پرپیچ و خم نماید. نظیر برقراری ارتباطات فرا مرزی و یا فرا فرهنگی(ازیک کشور به کشور دیگر با فرهنگ و سلیقه های متفاوت). بنابراین ، موضوعاتی نظیرزبان متفاوت ، محیط کسب و کار و اقتصادی متفاوت ، محیط روابط اجتماعی و فرهنگیمتفاوت ، روش های قانونی و مقرارتی متفاوت و یا بحث های رقابتی که می توانند بسیارتاثیر گذار باشند.

تبادل تجارب:

درطول  برگزاری کارگاه حاضران از تجارب و نحوه ارتباطاتی که دارند نیز باهم و مدرس کارگاه تبادلنظر کردند و این موضوع مورد توجه قرار گرفت که ارتباطات بین الملل در برگیرنده روشهای مختلف نظیر تبلیغات ، ارتباطات شخصی ، روش های متنوع  برای ارتقاء سطح فروش ، روابط عمومی و یا فروشمستقیم در بازار هدف         می باشند.

تبلیغات؟

تجربه نشان داده استکه بهترین راه برقراری و ایجاد ارتباطات از طریق تبلیغات می باشد. اما،  در روابط بازرگانی با بازرگانی به اصطلاح B2B (Business toBusiness)  استفاده از روش تبلیغاتحائز اهمیت کمتری است.

از نکاتی که خانم اینگا  وارت درکارگاهمورد بحث  مطرح کرد این بود که در اروپافقط اینکه افراد با هم جلسه بگذارند و دیدار کنند حائز اهمیت نیست. بلکه آنچه مهماست این است که دیدار کنندگان و حاضران دریک جلسه نسبت به هم چه حسی دارند. آیادرگفتگو با هم و نشست و برخاست احساس خوب و راحتی دارند، یا خیر؟ بنظر خانم اینگاوارت دراروپا حتی فاصله فیزیکی نشستن و یا ایستادن بین کسانی که درگیر یک مذاکرههستند مهم         می باشد و باید سعی کردکه این فاصله نه زیاد دور باشد و نه زیاد نزدیک.

 

 

توجه به اختلافات فرهنگی :

بنظر خانم اینگا وارت توجه به اختلافات فرهنگی درموفقیت برقراری ارتباطات  دربازار بین الملل بسیار مهم      می باشند و تجربه نشان داده است که گاهیدراولین ملاقات ها بدلیل عدم آشنائی فرهنگی سوء تفاهماتی اتفاق        می افتد که قابل پیش بینی نبودند و نیستند.ایشان بطور مثال به حاضران در کارگاه گفت حتما" دیده اید که درفرهنگمثلا" ژاپنی ها برای احترام به طرف مقابل اینگونه رسم است که تعظیم می کنند واروپائی ها برای دست دادن با طرف مقابل دست دراز می کنند. درمواردی تجربه شده استکه همین اختلاف فرهنگی سوء تفاهم ایجاد کرده است.

آیا مدیریت ارتباطات منحصر به بازار بین الملل است و بس؟

موضوع مدیریت ارتباطات فقط منحصر به بحث بازار بین الملل نیست  و خانم اینگا وارت توضیح داد که درداخل ساختار هرشرکتی نیز روش هائی باید تخاذ شود تا  کارکنان بطور مستمر از اهداف راهبردی کسب و کارشرکت مطلع باشند و به آنها فرصت داده شود که برای توسعه ارتباطات بین الملل شرکت وبهبود روش ها نظر و پیشنهاد های سازنده ارائه نمایند.

پاور پوینت کارگاه :

پاور پوینتی که خانم اینگا وارث درکارگاه ارائه داد برای استفاده علاقه منداندر  تارنمای موسسه آموزشی و پژوهشی اتاقایران قابل دست رسی می باشد.

نتیجه گیری :

نهایتا" کارگاه اینگونه نتیجه گیری کرد که باید راهنمای نیل به اهداف ومدیریت ارتباطات بازار بین الملل  شرکتدرمحل های مناسبی که کارکنان بتوانند هرروز و بطور مستمر آنها را به منظور یادآوریملاحظه و توجه کنند نصب شود و درراستای مدیریت ارتباطات دربازار بین الملل مهم استکه بدانیم :

1- خوب باید به طرف و طرف های مقابل گوش کنیم، 2- آنچه می شنویم و اطلاعاتی کهدریافت می کنیم را خوب تفسیر کنیم ، 3- در نظریه هائی که داریم و یا اهدافی کهتعریف کرده ایم انتقاد پذیر باشیم و بازنگری مستمر را فراموش نکنیم، 4- بهترین روشکار در راه موفقیت شفاف سازی می باشد که باید مد نظر داشته باشیم، 5- باید درموارد مهم همواره تاکید کنیم ، 6- خلاصه نویسی و یادداشت برداری را مهم بدانیم ،7- معلومات و اطلاعات مان را با دیگران به اشتراک بگذاریم.

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران درنظر دارد که از کارشناسان بین الملل بازهمبرای برگزاری کار گاه های مشابه دعوت بعمل آورد که متعاقبا" اطلاع رسانیخواهد شد.