JavaScript Slideshow - TinySlideshow
کارگاه آموزشی مدیریت تغییرات در راستای اقتصاد مقاومتی و نحوه سرمایه گذاری در بازار بین الملل- 29 مهر و 1 آبان

موسسه آموزشی وپژوهشی اتاق ایران که مبتکر برگزاری همایش های تعامل بین دانشگاه وصنعت در طولسالهای اخیر می باشد به موضوع افزایش درآمد ها در بنگاه های صنعتی و بازرگانی دریکاقتصاد شفاف  با بهره برداری از توان علمیو بروز رسانی دانش که هسته مرکزی کارآفرینی و مدیریت راهبردی می باشد اهمیت         می دهد. دراین راستا

این موسسه با همکاریآکادمی دیمن ( (DMANآلمان در تاریخ سی  ام مهرماه و اول آبانماه 1398 کارگاه هائی  در اتاق ایران برگزار کرد.

کارگاه تغییر مدیریت برای ثبات اقتصادی – برنامه ریزی بازرگانی و مدیریت راهبردی :

 مدیران عامل و کارآفرینان دربنگاه های صنعتی وبازرگانی برای آشنائی با ابزار کارآفرینی ، راهبردی ، روش ها و راهکارهائی که بهشرکت ها این امکان را میدهد تا دریک اقتصاد شفاف  درآمد زائی بیشتری داشته باشند علاقه زیادی نشانمی دهند.

چه مسیرهائی را بایدطی کرد؟

شرکت ها و بنگاه هایاقتصادی در یک اقتصاد شفاف روش های متنوعی را برای افزایش درآمد مد نظر قرار         می دهند که از میان آنها شش روش را می توان نامبرد:

1- ابتکار،2- شبکهسازی ، 3-بین المللی شدن ، 4- یاد گیری ساختاری ، 5- گروه برتر مدیریتی و حاکمیتی6- رشد و توسعه کسب و کار

کارگاه پرفسور لودولف- آکادمی -DMAN:

پرفسور لودلف در پاورپویینی که ارائه کرد و بازدیدگنندگان از تارنمای موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران می توانند به آن مراجعه کنند، معتقد است  ما دردنیائی مملو از نامعلومی ها زندگی می کنیم.

 دنیائی مملواز نوسانات Volatility ، نامطمئنی ها Uncertainty، پیچیدگی (سردرگمی ها) Complexity ، نامفهومی و تردید ها Ambiguity   که ایشان بطور خلاصه ویوکا VUCA نام نهاد.

نوسانات Volatility چیست؟ اتفاقاتی که قبلا" پیش بینی نشده روی میدهند و درنتیجه برای یک دوره نامعلوم بازار با نوسانات و التهابات مختلف دست بهگریبان می شود. نظیرحوادث طبیعی نظیر زلزله ، سیل ، طوفان و غیره. مثلا"  سونامی در ژاپن  که درسال 2011 اتفاق افتاد و تاثیر زیادی رویقیمت حامل های انرژی در بازار گذاشت.

نامطمئنی ها Uncertainty کدامند؟ بااینکه دلیل اصلی را می دانیم، اما از آنجائیکه اطلاعاتمرتبط دیگری را دراختیار نداریم مطمئن نیستیم که چه باید کرد؟ مثلا" تصورکنید که یک تولید کننده تلفن موبایل مدل جدیدی را به بازار عرضه کرده است و ماهنوز نمی دانیم عکس العمل مردم به این مدل جدید چیست و تاثیر آن روی  سایر مدل های تلفن های موبایل چه خواهد بود.یعنی نمی دانیم بازار در چه مسیری حرکت می کند.

پیچیدگی (سردرگمی ها) Complexity منظور چیست؟ بعضی وقت ها در موقعیتی قرار می گیریم کهاطلاعات  مرتبط  با مطالب متنوع را داریم. حتی اطلاعات بیشتریهم که لازم داریم بدست می آوریم ولی نمیدانیم که با آنها باید چه کرد؟ بطور مثالکار با شخص سوم در یک کشور دیگر با قوانین و مقررات متفاوت با درنظر گرفتن اینکههر کشوری مقررات ، قوانین و فرهنگ خاص خودشان را دارند.

نامفهومی و تردید ها Ambiguity   ؟ مواقعی هست که ما ناگزیریم موضوعات  را موردی  مد نظر داشته باشیم که مفهوم و معنی آنها رامتوجه نیستیم و موجب تردید می شوند. بطور مثال ایست های قلبی و یا افزایش بیمارانسرطانی که جامعه پزشکی و بیماران را دچار تردید می کند.

مدیر چه خصوصیاتی داشته باشد؟

پرفسور لودولف معتقد است مدیرانی می توانند برای تغییر به منظور ثبات اقتصادیدر یک بنگاه صنعتی و بازرگانی موثر باشند که دارای خصوصیات ذیل باشند:

1-آینده نگر باشد2- هوشیارو زیرک باشد3-هدف گرا ، با استقامت و پیگیرباشد4-خلاق ، انعطاف پذیرو دارای تفکر راهبردی و سناریوئی باشد5-علاقه مند ، پیگیرو تلاشگر برای موفق شدن 6- توان قضاوت و تصمیم گیری داشته باشد7-توان خطر پذیری(ریسک) داشته باشد8-دانش و تجربه برقراری ارتباط و مدیریت ارتباطات داشتهباشد9-علاقه به یادگیری درطول عمر داشته باشد10- به عدم وابستگی علاقه مند باشد.

پرفسور لودولف پس از تشریح خصوصیات یک مدیر توضیح داد که برای نیل به اهدافتغییر در بنگاه صنعتی و بازرگانی به منظور کسب و کار بهتر و افزایش درآمد چهاقدامات و عملی را باید برنامه ریزی و اجرائی کرد.

ایشان در تعریف مدیریت گفت مدیریت یعنی اینکه بتوان درمنابع چنان تغییراتی دادکه دارای ارزش بشوند. طبیعی است که یک مدیر موفق دراین راستا باید ساختار سازمانیو عملیاتی بنگاه صنعتی و بازرگانی را دست خوش تغییر کند و مثال های متفاوت همراهبا روش های بازرگانی متنوعی را بیان و توضیح داد.

ساختار طرح توسعه بازرگانی-  شرایط مقدماتی برای سرمایهگذاری و ورود به کار و تولید جدید:  

Structured Business Plan - Preconditions for investment and new business fields

به اعتقاد پرفسور لودولف نبگاه صنعتی و اقتصادی می تواند دریک اقتصاد شفافدرآمد زائی مناسب برای سهام داران داشته باشد که دارای خصوصیات ذیل باشد:

1- بنیاد  و اساس یک بنگاه صنعتی یاتجاری را داشته باشد –  استارت آپ که معادلفارسی آن "کمک نوآور"      میباشد.

2-  تلاش برای پیدا کردن  سرمایه گذار یا سرمایه گذاری

3- آمادگی ادغام با بنگاه های دیگر

4- آمادگی خرید و به مالکیت درآوردن بنگاه های دیگر

5- تلاش برای تجدید ساختار به منظور  منطقی شدن

6-توان تامین مالی

7-توان جلب یک مشتری (شریک ) بالقوه

8- مد نظر قراردادن استخدام مدیران  کارآمد در سطح بالا

9-فرآهم آوردن اطلاعات برای سهام داران

10- تعریف دستورالعمل برای مدیران

آقای پرفسور لودولف در کارگاه یاد شده روش های مختلف برای تعریف طرح ، برنامه، جلب وجذب سرمایه را برای حاضران توضیح داد و نتیجه گیری کرد که ساختار  یک بنگاه صنعتی و بازرگانی  دربرگیرنده چشم انداز وراهبرد درراستای  اهداف و اقداماتی  است که قابلیت اجرائی داشته باشند. وی در میانروش هائی که تدریس کرد روشی تحت عنوان  BSC که ترکیبی از مالی و غیر مالی است را مثبت ارزیابیو تاکید کرد که  نشانگر  عملکرد ها برخلاف سیستم های نشانگر سنتی (DuPont ...) چهار چشم انداز را ترکیب می کند: 1-مالی ، 2-مشتری ،           3-فرآیندهای داخلی ،4-  یادگیری و رشد.

نتیجه گیری :

شرکت کنندگان در کارگاه به خوبی دربحث و گفتگو شرکت کردند و با تبادل تجارب ودانسته های علمی شان سطح یاد گیری کارگاه را از آنچه انتظار میرفت ارتقاء دادند.فلذا موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران بزودی کارگاه مشابه ای را برنامه ریزی وبرای ثبت نام و شرکت  علاقه مندان در آناطلاع رسانی خواهد کرد.