JavaScript Slideshow - TinySlideshow
کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل الکترونیک در رونق کسب وکار- 14 و 15 مرداد

کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل الکترونیک در رونقکسب وکار

موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق ایران با همکاری شرکت توتال ناودر تاریخ 14 و 15 مرداد کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل الکترونیک که در جهت سیستماتیککردن حمل و نقل در ایران برگزار نمودند و در صورت اجرایی شدن، ایران از کشورهایهمسایه پیشی خواهد گرفت.

آقای دشتی مدرس کارگاه آموزشی مطالبی در خصوص کنوانسیون CMR و حمل و نقل کشورایران که از سال 94 به کنوانسیون پیوستند را ارائه کردند که سازمان راهداری زیرساختهای آن را فراهم نموده است، در صورت پیوستن کشوری به این کنوانسیون قوانینلازم الاجرا می باشد.

آقای دشتی در ادامه به اسناد الکترونیک و راهنامه هایالکترونیک و اینکه چرا باید از این راهنامه ها استفاده کرد و به مزایا و معایب ایننوع راهنامه ها اشاره کردند. که در صورت استفاده از این نوع راهنامه صرفه جویی درهزینه ها و زمان خواهد بود.

بیمه الکترونیک مبحث دیگری بود که ایشان اشاره نمودند، بیمهالکترونیک که بعد از صدور CMR به صورت سیستماتیک به بیمه الکترونیک وصل میشود و اینکه چه مواردیدر مدارک CMR  رعایت نشده است و به صورت سیستمیخطرات موجود برای حمل کالا را اعلام می کند.

در پایان کارگاه نیز نرم افزار بیمه نامه به صورت کاملتوضیح داده شد و پرسش و پاسخ صورت گرفت.

روز دوم- 15 مرداد

در روز دوم کارگاه آموزشی با موضوع حمل کالای خطرناک (ADR) به صورت الکترونیک توسط آقای بیات ارائه شد. الحاق کشورهای همسایهبه کنوانسون ADR برای شرکتهای حمل در ایران مشکلاتی را به وجود آورده است که این شرکتها به راحتی حمل کالایخطرناک  به ایران را نخواهند داشت.

کشور ایران در حال حاضر وارد این کنوانسیون  نشده است ولی موسسه آموزشی اتاق ایران باهمکاری آکادمی ایرو در جهت آموزش دوره های حمل کالای خطرناک و رانندگان حرفه ایفعالیت خود را آغاز نموده است و تلاش می کند که دوره های مذکور در شهرستان ها همآموزش داده شود.

سازمان راهداری قوانین ADR را جهت تصویببه مجلس شورای اسلامی ارائه کرده و برای پیوست ایران به این کنوانسیون تلاش میکند.

وی همچنین به اهداف کنوانسیون ADR، نقش  آن در حمل کالاهای خطرناک ، بسته بندی و چگونگیحمل و حتی وسیله نقلیه حمل کننده توضیحاتی داد. کتاب کنوانسیون ADR  که هر 2 سال یکبار چاپ میشود و قوانینی که قابلاستناد سازمان ملل متحد است که برای کشورهای عضو لازم الاجرا می باشد، در صورت عدمتوجه به این قوانین پیامدهای جبران ناپذیری را در پی خواهد داشت.

آقای بیات با اشاره به رعایت قوانین و اهمیت آموزش و نقشمهم آن مطالب خود را به پایان رساندند و به سوالات شرکت کنندگان و پاسخ دادند.