JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار مدیریت تغییر - مورخ9/2/98 - با سخنرانی پروفسور فرد لودولف

سمینار مدیریت تغییر       مورخ  98/02/09                    سخنران: پروفسور فرد لودولف

سمینار با معرفی موسسه و فعالیت های آموزشی توسطنماینده موسسه و نیز معرفی استاد و همکاری مدرسه دمان آلمان و تشکر از موسسه عصرقلم بابت همراهی با موسسه آغاز گردید.

پروفسور لودولف اینچنین آغاز کرد که : با تمام تحریمات و موانع پیش آمده برای بازار ایرانبسیاری از شرکتهای آلمانی تمایل دارند که با بازار ایران کار کنند. برای فعالیتهایمشترک اولین اقدام تجزیه و تحلیل تامین مالی می باشد که توسط شرکتهای آلمانی امکاناین همکاری میسر می باشد.

باید یاد آوری کرد که بسیاری ازشرکتهای کوچک هستندکه با توانمندی بهتری نسبت به شرکتهای بزرگ فعالیت میکنند. بحران اقتصادی وورشکستگی های مالی به کشور خاصی محدود نمی شود. بسیاری از کشور در سالهای مختلفاین بحرانها را تجربه کرده اند. که شایدآنها باید رویکرد جدیدی را در نظر میگرفتندتا از بین نروند.

پیش از سالهای 1900 که هنوز ساخت محصولات بدلیلنبودن ماشین آلات قوی انبوه سازی نمی شد و هنوز مدیریت نقش موثری نداشت آقای فردتیلور در کتاب خود نوشت که مدیران باید ذهن فعال و خلاق داشته باشند باید مدیر وکارگر بطور جداگانه کار کنند. مدیران تفکر و ذهنیت نو وکارگر اجرا و عملیات را برعهده بگیرد.

دیگر برنامه ریزیهای بلند مدت کاری نیست و امروزبرنامه ریزی باید کوتاه مدت باشد تا با تغییرات و سرعت در تکنولوژی های پیشرفتهبتوان پیش رفت. در یک مدل از رهبریت ، رهبر در مرکز قرار دارد و مدیران ،کارشناسان و حتی کارگران بصورت مربیان فعالیت میکنند. آنها هستند که انگیزش را دردیگر گروه تیمی ایجاد میکنند . انگیزه درونی است و مدیران و کارشناسان باید آن راشکوفا سازند. سیستم بتا گلدکس سیستمی است که به سازماندهی شرکتها کمک می کند.

سوال : ممکن است که ما بتوانیم برای یک دوره کوتاه تغییررا در فعالیت شرکت اعمال کنیم ولی در زمان تحریم ها باید چکار کرد ؟ مثل زمانتحریم کنونی ؟ پاسخ : ما باید همیشه تیم را برای بدترین حالات آماده کنیم. در زمانبروز تحریم ها و یا هر اتفاقی باید انعطاف پذیری را در تیم ایجاد کرد. نو آوری وانگیزش در تیم یکی از موفیت های طلایی برای هر شرکت می باشد که فقط از طریق آموزشبوجود می آید. باید تصمیم گیری را به افراد کلیدی داد و حمایت لازم را به مدیرانسپرد.

همیشه در ایجاد تغییر با مخالفتهای زیادی مواجهخواهید شد. قرار نیست که همگی آمادگی تغییر را داشته باشند . شاید نگران از دستدادن شغل خودشان باشند . فرضیه Lewin  با 3 گام کار تغییر را انجام میدهد.

Unfreezing – Changing – Refreezing  کارکنان باید اضطرار تغییر را حس کنند.

ویژیگی های یک مدیر

-         نوع تفکر رویاگرانه یک مدیر باید قابل تغییر باشد . خلاقانه و تصویر پردازانه باشد.

-         دارای یک هوشهیجانی باشد.

-         اشتیاق ووسواس لازم برای رسیدن به هدف داشته باشد.

-         قدرت و قابلیتقضاوت و تصمیم گیری داشته باشد. بتواند سریع تصمیم بگیرد.

-         ریسک پذیرباشد. بدون ریسک عملا کسب و کار معنایی ندارد.

-         بتواند قوی باشرکا وبا رقبای پر قدرت داشته باشد.

-         قبول مسولیتبرای مستقل شدن داشته باشد.