JavaScript Slideshow - TinySlideshow
Dr.Fred Ludolph - چگونگی گریز از بحران اقتصادی - آذر 97

دراین سمینار که از ساعت 9 صبح تا 17 بعدازظهر روز 26 آذر ماه با حضور جمعی از فعالاناقتصادی از بخشهای خصوصی و دولتی در محل اتاق ایران برگزارشد. Mr.Ludolph شناسایی مناطق اقتصادی و بررسی تخلفهای مالی و بانکی را قبل ازورود به بازار هر کشوری مهم دانست و افزود این بررسی می تواند از طریق شرکتهایبیمه و یا موسسات مالی انجام گیرد.

Mr. Ludolph از بحران های اقتصادی در ادوار گذشته و استقامتشرکتهای بزرگی همچون Apple و جنرال موتور یاد کرده و چگونگیآماده سازی هر شرکتی را برای بروز هر بحران اقتصادی بیان کرد. مواردی از قبیل؛

-          استراتژیهای مهم در بحران و چگونگی به دست آوردنفرصتهای جدید

-         خرید و فروش سهام برای خروجاز بحران

-         داشتن نقدینگی در بانکها

-         داشتن یک طرح و نقشه درزمان بحران و اورژانس

-         خلق یک مدل کسب و کارخلاقانه

-         تغییر مدیریتی

-         تفکر آینده نگرانه

در حین سخنرانی مطرح گردید و با توضیحات کامل شرح داده شد.Mr.Ludolph یک کار تیمی و ارائه یک استراتژی را توسط حاضرین در سمینار انجامداد.