JavaScript Slideshow - TinySlideshow
از توانمندی های علمی دانشگاه برای اقتصاد پویا و قابل رقابت استفاده شود

-       از توانمندی های علمی دانشگاه برای اقتصاد پویاو قابل رقابت استفاده شود.

-      تولیدات علمی دانشگاه ها بایدتجاری سازی شود.

-      درکشورهای پیشرفته بسیاری ازهیئت امنای دانشگاه ها صاحب صنایع برزگ هستند.

رئیس موسسه  آموزش اتاق بازرگانی ایران در نخستین روز از همایش ملی تعامل صنعت و دانشگاه گفت : در کشور های صنعتی جهان بسیاری از هیئت امنای دانشگاه ها صاحبان صنایع بزرگ هستند و در واقع ازهمین طریق ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرارکرده اند .

حسین میر محمد صادقی با اشاره به شش ساله شدن همایش ملی صنعت و دانشگاه ادامه داد  :این همایش هر ساله در یک استان با رویکرد خاصی برگزار 

می شد و امسال با توجه به اینکه اصفهان مرکز صنعتی و مرکز دانشگاهی کشور است این همایش با رویکرد صادرات و صنعت آفرینی برگزار می شود.

وی افزود : در سال های بعداز انقلاب  یک رویکردی در مقابله با  ثروت آفرینی شاهد بودیم به گونه ای  که افرادی که در این زمینه مشغول به فعالیت بودنددر ایران به انواع مختلف مورد نقد قرار میگرفتند ،ولی در سال های اخیر این رویکرد اصلاح شده است.

رییس موسسه آموزشی و پژوهشی اتاق بازرگانی ایران ادامه داد : بنده معتقدم اینهمایش ها که در استان های مختلف برگزار شده آثار عملی زیادی در آن استان ها داشته و می تواند  بسیاری از مشکلات ما را حل کند.

میر محمد صادقی ادامه داد: اگر به دنبال این هستیم که اقتصاد پویا و قابل رقابت با سایر کشور ها داشته باشیم باید از توانمندی های علمی دانشگاه استفاده کنیم .

وی با اشاره به نبود امید در میان  دانشجویان افزود : اگر قصد انجام کاریداریم که دانشگاه ها از این وضعیت خارج شوند باید این تعامل را عملی کنیم  که صنعت گر بداند دانشگاهی را در کنار خود داردکه بتواند ار لحاظ علمی مشکلات را حل کند همچنین دانشگاه نیز بداند می تواند اتکا بکند.

ایشان ادامه داد : در استانهایی که این گونه همایش برگزار شده فعالیت های ارتباط صنعت  و دانشگاه آغاز گردیده که اعضای هیئت علمی بتوانندبخشی از فرصت های مطالعاتی خود را در صنعت سپری کنند.

میر محمد صادقی تصریح کرد: در کشور های صنعتی جهان بسیاری از هیئت امنای دانشگاه ها صاحبان صنایع بزرگ هستندو در واقع از همین طریق ارتباط صنعت و دانشگاه را برقرار کرده اند .

وی در پایان گفت : اگر ما از جامعه پیش صنعتی به جامعه صنعتی رسیده ایم ، باید بعد از آن  به جامعه دانش بنیان برسیم نقش جدید دانشگاه را باید تعریف کنیم . نقش سنتی دانشگاه بر این اساس بوده که آموزش هایی به دانشجو در جهت  تولید و انبار دانش داده می شود، این دانشگاه  باید تبدیل به دانشگاهی شود  که فناوری را تجاری و خلق ثروت کند ، این کار هم به صنعت کمک می کند هم به دانشگاه .