سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - ساری

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
اصول قوانین صادرات و واردات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری31 خرداد 976 ساعتمعاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها -مدیریت خرید و سفارشات خارجی - مهارت های بازرگانی و گمرکی -حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت
اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم بر آن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری14 تیر 976 ساعتریسکهای موجود درتجارت بین المللی – روشهای پرداخت در تجارت بین المللی – حساب باز، پیش پرداخت کامل ، وصولی ها – طرفين درگير در اعتبار اسنادي و خلاصه از وظايف و مسئوليت ها - فرآيند گشايش اعتبار اسنادي و اصلاح آن - اسناد حمل
قوانین و مقررات امور گمرکی و ترخیص کالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری24 تیر 976 ساعتنکات کلیدی قانون امورگمرکی- رویه های گمرکی - ثبت سفارش در سیستم ثبتارش و سامانه جامع تجارت - اینکوترمز( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد بازرگانی ( در حدنیاز دوره ترخیص کالا) -اسناد حمل ( در حد نیاز دوره ترخیص کالا) -سیستم اررشگذاری کالاTSC
اصول طبقه بندی و تعیین تعرفه گمرکی بالااتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ساری4 مرداد 976 ساعت
4 Result