سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - بیرجند

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
مدیریت بسته بندی و تبلیغات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند15 اردیبهشت 976 ساعتجایگاه کلیدی تبلیغات در فرآیند بازاریابی و صادرات - منطق در تعیین بودجه و هزینه تمام شده تبلیغاتی یک شرکت
مبانی و اصول بازار یابی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند18 اردیبهشت 976 ساعتاهمیت بازاریابی - استراتژی های کلی بازاریابی -شناسایی بازار هدف- آماده سازی ابزار یا ارتباطات بازاریابی
مدیریت ارتباط با مشتریاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند19 اردیبهشت 976 ساعتقوائد ارتباط با مشتری و ارائه خدمات- اصول ارزشمندسازی روابط با مشتریان - اصول ارزشمند سازی با مشتریان- اصول شناسایی مشتریان کلیدی - اصول وفادار سازی مشتریان - قوائد جایگاه یابی و طبقه بندی مشتریان
امور گمرکی وترخیص کالا بر اساس قانون جدید و آشنایی با اسناد گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند9 تیر 976 ساعت
نگرش نوین به تحول انگیزش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند1 آبان 976 ساعت
روش تعالی سازی و توانمندی سرمایه های انسانی در سازماناتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند2 آبان 976 ساعت
6 Result