سمینارها و کنفرانس ها :  

فهرست سمینار های استانی - اردبیل

عنوان سمینار محل برگزاری زمان برگزاری طول دوره توضیحات
گردشگری تجاری و بازرگانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل7 تیر 976 ساعت
حل و فصل اختلاف های تجاری بین المللاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل25 مرداد 976 ساعت
روش های پرداخت در تجارت بین المللیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل1 شهریور 976 ساعت
تشریفات داخلی و بین المللی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل7 و 8 مهر 9712 ساعت
روش های پرداخت در تجارت بین المللی پیشرفته، اعتبارات اسنادی و مقررات حاکم برآن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل26 و 27 مهر 9712 ساعت
ضمانت نامه بانکی بین المللی و مقررات حاکم بر آن / کارگاه آموزشی تهیه اسناد به صورت عملیاتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اردبیل10 و 11 مهر 9712 ساعت
6 Result