مشخصات سمینار :
دادرسی مالیاتی تخصصی شرکت های حمل و نقل و نحوه مدیریت پرونده آن با رویکرد الکترونیکی
زمان برگزاری : 3 دی
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 6
هزینه ثبت نام :
توضیحات : قوانین و مقررات عمومی دادرسی مالیاتی- نحوه تنظیم لایحه اعتراضیه در مراحل مختلف- نحوه مدیریت پرونده دادرسی با رویکرد الکترونیکی
گروه : نامشخص