مشخصات سمینار :
مدیریت کسب وکار
زمان برگزاری : 1 و 2 مرداد 98
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 16
هزینه ثبت نام :
توضیحات : اقیانوس آبی(بازار کم رقابیت) چیست؟ چگونه اقیانوس آبی را پیدا کنید. مدل کسب و کار چیست؟ مثلث جادویی.
گروه : نامشخص