مشخصات سمینار :
آخرین قوانین قراردادهای تجاری بین الملل
زمان برگزاری : 14و 15 اسفند 97
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 16 ساعت
هزینه ثبت نام :
توضیحات : تعهدات اصلی قراردادبرای قروشنده و خریدار-بررسی اینکوترمز 2010- ارتباطات مهم- ریسک پرداخت- چرخه اعتبارات اسنادی- صدور اعتبارات اسنادی در عمل- تامین مالی اعتبارات اسنادی
گروه : نامشخص