مشخصات سمینار :
مسئولیت اجتماعی فضای کسب و کار در تحقق توسعه پایدار
زمان برگزاری : 4 اسفند 97
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 3 ساعت
هزینه ثبت نام : رایگان
توضیحات : پارادایم توسعه پایدار و ظهور مسیرهای جدید در دنیای کسب و کار-سیستم های مدیریتی CSR و نقش اتاق بازرگانی در ترویج مسئولیت اجتماعی بنگاه های اقتصادی
گروه : نامشخص