مشخصات سمینار :
کنفرانس ملی بازاریابی و خلق برند
زمان برگزاری : 10 بهمن 97
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 8 ساعت
هزینه ثبت نام :
توضیحات : استارتژی های نوین برند سازی-ارزیابی عوامل موثر بر ارزش برند-نقش برنددربازاریابی نوین جهانی-نقش برند در بحران های اقتصادی
گروه : نامشخص