مشخصات سمینار :
مدیریت فروش در وضعبت بحران
زمان برگزاری : 24 مهر 97
محل برگزاری : اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
طول دوره : 4 ساعت
هزینه ثبت نام :
توضیحات :
گروه : نامشخص