لطفا برای ثبت نام در هر یک از کلاس ها ، روی آن کلیک نمایید :
 
دوره های مجازی : هزینه دوره : گروه : توضیحات :
  مدیریت زمان75000 تومانبازرگانی مجازی
  مبانی مربیگری و رهبری در سازمانهای نوین145000 تومانمدیریت
   شایستگی مدیریت اتحادیه اروپا EBC*L9900000 تومانمدیریت
  ترفندهای فناوری اطلاعات در سازمانهای تمام دیجیتال85000 تومانفناوری
  مدیریت دانش75000 تومانبازرگانی مجازی
  اصول و فنون مذاکره95000 تومانبازرگانی مجازی
  آشنایی با پولشویی و روشهای مقابله با آن- دوره مجازی130000 تومانسرمایه گذاری
  مقررات بازار سرمایه35500 تومانسرمایه گذاری
  آموزش بورس سطح 2130000 تومانسرمایه گذاری
  فهم و تحلیل صورتهای مالی65000 تومانسرمایه گذاری
  مدیریت ریسک120000 تومانمدیریت
  گزارش نویسی و مکاتبات اداری65000 تومانبازرگانی مجازی
  آموزش بورس سطح 170000 تومانسرمایه گذاری