JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار پولشویی و روش های مقابله با آن – مدرس : آقای دکتر جوانمرد – تاریخ : 98/08/22

سمینار پولشویی و روش های مقابله با آن مدرس : آقایدکتر جوانمرد تاریخ : 98/07/22

 در آغاز سمینارجناب آقای شیثی ریاست محترم اتاق ایران و هلند در خصوص اهمیت عنوان سمینار ومشکلات و چالشهایی که اکثر بازرگانان درگیر آن هستند، سخنهایی را ایراد فرمودند.

آقای دکتر جوانمرد سخنرانی خود را با پیشینه ای بر پولشوییو مبارزه با آن، شروع کردند و در ادامه اشاره داشنتد که اولین گزارش پولشویی ازسال 1982 در آمریکا اتفاق افتاد.

پولشویی به معنای جا به جایی حجم بالای پول می باشد که درنظام بانکی شفاف و مشخص نیست. E- Commerce ویا تجارت الکترونیک همان طور که نوآوری را بههمراه داشته و تعاملات را راحت تر کرده، در خصوص انتقال پولی اشکالاتی را به همراهداشته است.

علل به وجود آمدن پدیده پولشویی

-        عدم شفافیت نظام اداری، مالی و بانکی

-        عدم اعتماد مردم به هیات حاکمه

-        مرزهای آسیب پذیر

-        اقتصاد غیررسمی و پنهان زیرزمینی

-        قوانین ناکارآمد

-        عدم تعامل با جامعه جهانی

-        اقتصاد دولتی و فساد اداری

-        فرار مالیاتی

در سال 1970 ایران کنوانسیونی را در ایتالیا امضا و تائیدکرد. حرف FATF ( Financial Action Taskforce) این است که همه باید نظام پولیمنظم داشته باشند.

تعریف پولشویی در عالم جرم شناسی- درآمد نامشروع را به مشروع کردن،پولشویی می گویند. پول های نامشروع و کثیف به این صورت تبدیل به مشروع می شود. درمرحله اول یا لایه گذاری پولهای بزرگ به پولهای کوچک تقسیم و به حسابهای کوچکواریز می شود. البته می توان با آنها اوراق خرید و یا سرمایه گذاری کرد. حال ازطریق با نکهای پوسته ای ( که از این بانک ها نشانی وجود ندارد) به بانک ها و یاحسابهای دیگرمنتقل می کند. در مرحله دوم و یا مرحله انجام ، سرمایه های نا مشروعبه درون اقتصاد قانونی و مشروع وارد می شود، این عمل از طریق خرید املاک و یااوراق بهادار و یا خرید کالای گران انجام می شود.

 

 

پولشویی در چه کشورهایی رخ می دهد:

 کشورهایی دارایسیستم های مالی فاسد و غیر شفاف مثل کامبوج، چاد و ... پولشویی زیاد اتفاق میافتد. بعضی از شرکت های تجاری از طریق انتقال کالا در مکان هایی که قرارداد قانونیندارد و شرکت سومی وجود دارد که آن را امین می نامند پول را با نام کالای دیگر وبه شکل کیفی و یا از حسابهای دیگر کالا را خریداری می کنند. سازمان تجارت جهانیادعا کرده که بیشتر تعاملات را از طریق تجارت الکترونیک انجام می دهد و گاهی دراین تعاملات آنلاین فساد نیز اتفاق می افتد.

راه های مقابله با پولشویی

این استراتژی از طریق سه محور اجرا می شود

1-     پیشگیری، هدف جلوگیری از استفادهمالی از سیستم مالی برای پولشویی

2-     شناسایی عملیات پولشویی از طریقمقررات قانونی

3-     سرکوب فعالیت پولشویی و جرایممرتبط با آن

جرائم مرتبط باپولشویی

جرائم اولیه عبارتند از:

-        مخفی نمودن مالکیت عواید ناشی از جرم

جرائم ثانویه یاتبعی عبارتند از:

-        عدم گزارش

-        اقداماتی که باعث تخریب تحقیقات و دادرسی منصفانه می شود( جرائم علیه عدالتقضایی)

-        جعل مظنونین

رابطه بینپولشویی و تروریسم مالی

تکنیک های به کاربرده در تروریسم مالی درست مشابه پولشویی می باشد. در تروریسم مالی یعنی افرادی ازروش هایی با مقصود و خشن تروریستی  راتسهیل دهند. گاهی به صورت کارهای خیریه و  نام هدایا و کمک به موسسات خیریه، پول به مقاصدشوم خرج می شود. اگر پول مشروع به روش کثیف و برای مقاصد غیر حقوق بشر خرج شود بهآن تروریسم مالی می گویند.

مبانی قانونی بینالمللی مبارزه  با پولشویی

-        کنوانسیون پالرمو علیه جرایم سازمان یافته بین امللی

-        کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم موسوم به CFT

-        قطعنامه های شورای امنیت

-        توصیه های چهل گانه به گروه اقدام مالی موسوم به FATF ( شفاف سازینظام مالی)

-        افدامات فوری برای تصویب و اجرای کامل کنوانسیون 1999

-        از انتقالات E- Commerce  حوالجات جعلی نباشد.

-        هویت مشتریان را همیشه نگه دارید و ثبت کنید.

-        توجه به موسسات خیریه چون راحت ترین راه انتقال پول کثیف است.

-        در تعاملات تجاری در اروپا بیش از 1500 یورو باید تعریف تجاری داشته باشد.

-        مشتری و یا انتقال دهنده پول را کاملا بشناسید

-        نگه داری تراکنش ها به مدت 5 سال

-        پیش بینی سیستم هوشمند تشخیص تراکنش های مشکوک

-        توجه به لیست اسامی تحریم شده.

یکی از کارهاییکه FATF انجام می دهد تهیه لیست کشورها و یا افرادی که پولشویی کرده اند.

چکیده قانونمبارزه با پولشویی

-        انفصال موقت درجه شش به جزای نقدی

-        گزارش عملیات و معاملات مشکوک

-        ماده مکرر- اگر عملیات مشکوک فوری دیده شد تیازی به اقدامات قضایی نیست و میتوان از طریق مرکز اطلاعات مالی اقدام شود.

مرکز اطلاعاتمالی باید دارای شرایط ذیل باشد:

-        وثاقت و حسن شهرت

-        توانایی انجام وظایف

-        نداشتن هر گونه سابقه محکومیت کیفری

-        سلامت مالی، اخلاقی و امنیتی

-        تعهد به اسلام، انقلاب، نظام اسلامی و قانون اسلامی