JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار آموزشی مدیریت ریسک در زمان تحریم - 2 مرداد- با سخنرانی Paul – Arthur Luzu

آ-         آقای لوزودر مبحث مدیریت کسب و کار در زمان تحریم به چند گام اشاره کرد، شامل:

-         تحریم ها و ریسک در کسب و کار

-         پیشگیری از تحریم ها به لحاظ اثرات منفی در کسب  و کار

-         در گام سوم چگونه با مشکلات و مناظرات باید دست و پنجه نرم کرد

بخشی از تحریم هابه طور مستقیم در مورد مسائل مالی  و مسدودکردن حساب های مالی است ولی بعضی از تحریم ها اثرات منفی غیر مستقیم دارد که آیابا بازارهای جهانی معاملا داشته باشند یا نه؟

سه سوال در اینجا مطرح است: 1- برجام چه تحریم هایی به همراه داشته؟ 2- بر بازار اروپا چه تاثیریدارد؟ 3- اگر برجام برطرف شود ایران دچار چه مشکلات و تحریم هایی می شود؟

در اتحادیه اروپااغلب تصمیمات همسو با سازمان ملل متحده انجام می گردد و در صورت تصمیمات جدید درخصوص تحریم ها بر اساس رویه سازمان ملل متحده خواهد بود.

ارزیابی ریسک تحریم ها در فعالیت های روزمره- اولین سوال- آیا تحریم ها بر فعالیت شما اثراتمنفی دارد. این بر می گردد به طرف اروپایی شما، با وجود تحریم هایی که برای شمااست. طرفین اروپایی شما هم قراردادهای خود را بر اساس قوانین اروپا تنظیم می کنندوباید دید طرف اروپایی شما چه سوالاتی از خود در ابتدا می  پرسد.

در قراردادهایتجاری که موضوعات اینکوترمز، حمل کالا و مسائل انتقال مالی می باشد، ریسک هایطرفین باید کاملاً بررسی و تحقیق شود. شفافیت در تنظیم قراردادها و حذف بندهای مبهم کاملاً حائز اهمیت می باشد.

اینستکس چیست؟ اینستکس معامله تهاتری است. و تهاتر سیستمی است که ایرانی ها زیاد با آن کار کرده اند.قوانین مربوط به تهاتر ساده است، می خواهید مبلغی را پرداخت کنید ولی مشکلاتی استکه امکان جابه جایی پول نقد وجود ندارد، چون شخص و یا بانک ثالث را نمی شناسید وگاهی باید صبور بود تا شخص و یا بانک مناسب را پیدا کنید.

اینستکس با بعضیاز کشورهایی که مالکیت آن را دارند، کار می شود. ولی نمیدانید که مرجعی وجود داردکه شما عملیات را از طریق آن کشور انجام دهید؟

این روش پرداخت در حال حاضر برای شرکت های دارویی- تجهیزات پزشکی و کشاورزی است. ممکن است اینستکس تبدیل به یک ساز و کار بازرگانی شود، فعلاً 10 کشوراز سوی اروپا عضو اینستکس هستند.