JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار آموزشی مدیریت تعالی در سازمان ها- 2 مرداد - با سخنرانی آقای Klaus Peter Wegenfuhr

در روز دوم سخنرانی در مورد چالشهای موجود در تغییرات محیط بازار و نوآوری و نیز در مدل کسب وکار آغاز گردید.

در تهیه طرح کسب و کار باید به این مسئله واقفباشیم که همیشه طرح و استراتژی شرکت به یک مدل نیست و امکان تغییر وجود دارد. طرحکسب وکار روشی است که یک شرکت چگونه خلاقیت در اجرای فعالیت خود دارد وچه اهدافیرا دنبال می کند.

تغییرات در بازار نیاز به روش های جدید مدل کسب و کار دارد که قبل از آن باید به مشکلات پی برد. فشار قیمیتی، افزایش رقابت، وضعیت سیاسی یک کشور، تغییرتفکرو ذهنیت کاربران، نوسانات در بازار سرمایه ای، نبود نیرویماهر کار، نوآوری.

در تهیه طرح کسب و کار باید یک مثلث جادویی رادر نظر بگیریم که اولین بُعد این مثلث شناسایی مشتری ومبنای طرح کسب و کار شرکت آنان در بازار هدف می باشد.

دومین بُعد نوع خدمات ارائه شده به  مشتری است. که مشخص می کند چه ارزشی ازخدمات خود را می خواهید در اختیار مشتری خود قرار دهید. یعنی چرا مشتری باید کالای ما رابخرد.

سومین بُعد، به این معناست که چگونه ما ارزش رابه وجود بیاوریم. این که فقط یک شعار برای برند ایجاد کنیم کافی نیست باید کالادارای ارزش باشد. که روش های مختلفی به این منظور وجود دارد.

آخرین موضوعی که باید مدنظر باشد نحوه قیمت گذاری بر روی خدمات ارائه شده می باشد.

در زمان تغییر طرح کسب و کار حتماً به مثلث جادویی توجه کنید. مثلا نیاز بازار و بعد ایجاد ارزش و سپس چگونه این ارزش به وجودبیاوریم بسیار حائز اهمیت است.

در روش تغییرات حدود 55 طرح وجود دارد، که هرشرکتی باید الگو و روش ورود بازار خود را در نظر بگیرد و زمان ایجاد تغییرات،مشاهد کند که کدام طرح برای شرکت مناسب است. در کلاس 16 الگو در 16 برگه که در بین گروه ها برای کار بر روی طرح کسب و کار توضیح شد.