JavaScript Slideshow - TinySlideshow
کارگاه آموزشی بررسی آخرین قوانین قراردادهای تجاری بین الملل- 14 و 15 اسفند 97

در آغاز خوش آمد گویی توسط خانم علاوش نماینده موسسه و آقایدکتر امید بخش مدیر روابط چند جانبه از امور بین الملل اتاق ایران انجام شد و سپسآقای دکتر پاول آندره سخنران سمینار بابت برگزاری این کارگاه آموزشی و انتقالاطلاعات جامع اعتبارات اسنادی ، مراحل تحویل و شرایط قراردادهای خریدار و فروشنده  که توسط امور بین الملل و موسسه آموشی و پژوهشیاتاق ایران صورت گرفته ، تشکرکردند .

آقای پاول آندره در ابتدای سخنرانی از متد و مدل عملی وکاربردی تبلیغات در برخوردهای اولیه فروشنده و خریدار و از شیوه های نوین ارتباطاتو شیوه های موثر در مذاکرات موثر بین خریدرا و مشتری مطالبی را عنوان نمودند .

واشاره کردند که قرارداد فی ما بین فروشنده و خریدار ( کهمی تواند مدل قراردادهای ICC باشد)  که شامل وظایفطرفین از قبیل تحویل کالا ارسال مدارک مربوط به کالا جهت پرداخت ، بازرسی و ترخیصکالا ، بیمه باربری و حق مالکیت کالا و غیرو می باشد ، ایجاد فضای امن تجاری رابرای طرفین فراهم می سازد .

در مورد مالیت کالا اگر پرداختی بصورت قسطی و یا قسمتی از پرداخت از قبل انجامشود ، فروشنده تصمیم می گیرد که حق مالکیت را به خریدار بدهد یا نه.

البته اگر پرداختی بصورت قسطی و یا قسمتی از پرداخت باشداین فروشنده است که تصمیم می گیرد حق مالکیت کاملا به خریدار بدهد یا نه.

یکی از بندهای قرارداد فورس ماژور است که در صورت لزومتبصره هایی را در موارد خاص باید لحاظ کرد که مرتبط با هر منطقه جغرافیایی و یا قوانینو یا سیاستهای خاص باشد.

سپس آقای پاول به بحث اینکوترمز2010 و  اثر گذاری استانداردها ی قیمت کالا، اسناد پرداختند. در تعاملات تجاری باید دید که کدامیک از طرفین مسئولیت پرداخت کالا و کدامیکبهترین موقعیت تهیه و اجرای امورگمرکی و ترخیص  را بر عهده دارند صادر کننده و یا وارد کننده؟البته طرفین می بایست از قوانین کشور خود و تهیه مدارک نیاز طرف دیگر را بر آوردهکند.

اینکوترمز این مسئولیت را راحت تر کرده، تهعدات و ریسک هایطرفین  مشخص و هزینه ها بر اساساستاندارهای بین الملل تعیین شده است. 

در واقع یک قرارداد فروش، بین خریدار و فروش است و آنها را بهانجام وظایف متعهد می کند، نه برای شرکت بیمه و یا شرکت باربری، زیرا با آنها بایدقرارداد دیگری منعقد شود. مثلاً اعتبارنامه بانکی بین بانک و مشتری است. پس درقرارداد باید نوع اعتبارنامه مشخص شود.

مراحل اینکوترمز- از زاویه فروشنده اینکوترمز EXW ، عملا"حداقل ریسک برای فروشنده است. که پس از بسته بندی در بازده زمانی محصولات را ازکارخانه خود به خریدار تحویل می دهد. پس خریدار تمام ریسک بارگیری، مالیات، عوارضگمرکی و ... را برعهده دارد.

در گروه F(FCA,FAS.FOB) تمام هزینه های صادرات و عوارض بر عهده فروشنده است و پس از آنخریدار شرکت حمل را مشخص می کند که فروشنده با آن شرکت حمل ، تحویل را انجام میدهد. خریدار متعهد انتخاب شرکت حمل کالا می شود و فروشنده تعهد انتقال کالا رادارد. پس مکان تحویل کالا ممکن است شرکت فروشنده باشد. ولی خریدار مسئول پرداختهزینه های انبارداری خواهد بود.

در گروه C  (FCR,CIF,CPI,CIP) منطقی که پشتآن است به این صورت است که در این گروه فروشنده  شرکت حمل کالا را انتخاب می کند در اینجافروشنده قرارداد با شرکت حمل و نقل دارد از مکان بارگیری به مقصد و قانوناینکوترمز می گوید چه قراردادهای باید منعقد شود.

در گروه D (DAP.DAT.DDP) در این گروه تمام هزینه هایی که از زمان فروش تا زمانی که کالادر کارخانه ای تحویل شود بر عهده فروشنده است، حتی در انبار و در کارخانه ای کهتحویل باید انجام شود و باید فروشنده حضور داشته باشد.

محل قرارداد فروش طبق مدل  ICCاست که اخیراً با آخرین تغییراتی که در دنیا شکل گرفته، چاپ شده است.این مدلبرای SME`s ساخته شده است. که پایه مناسبی برای انعقاد قراردادها است.

زمان تحویل کالا در زمان تحویل فروشنده با خریدار توافق می کند که پرداختبطور کامل انجام شده باشد و یا قسمتی انجام شود.

بازرسی کالا فروشنده در زمان ارسال کالا بازرسی را کامل انجام می دهد واسناد را می فرستد و یا طبق در خواست خریدار مجدداً در مقصد انجام خواهد شد.

فروشنده  مسئولیتمالکیت معنوی کار را تا لحظه تحویل باید رعایت کند.

مسئولینت خریدار- اگر مبلغی را پرداخت نکند و یا دیر پرداختکند، می تواند از طرف فروشنده مورد شکایت قرار گیرد ولی باید دید که آیا فروشندهبه تعهدات خود متعهد بوده است چون طرفین باید در صورت عدم انجام تعهدات به طرفمقابل جریمه دهد و جبران خسارت شود .

اگر محصولاتی که سفارش شده با محصول دریافت شده فرق کند، یاباید کالا تعویض شود( جبران نقدی) ویا هزینه برگزدانده شود.

اگر خریدار تاخیر در پرداخت داشته باشد. باید سود تاخیر را پرداختکند که میزان سود از زمان سر رسیده به میزان 5% است بالاتر از نرخ سودی که بانکبرای پرداخت می پردازد .

در بحث حل اختلافات در حل اختلافات قبل از اینکه به محکمه بروید و تا مرحله ایکه داوری در دادگاه انجام شود. بهتر است که طرفین به توافق اولیه برسند

کار عملی - در نوبت صبح سمینار، یک مدل قرارداد مورد تجزیهو تحلیل قرار گرفت و جزئیات توسط استاد توضیح داده شد.

افشائ  مدارک و اسناددر حکمیت محدود است . اگر یک طرف مدارکی را از دادگاه در خواست کند که ارائه دهد.دادگاه آن مدارک را خواهد دید اما افشا ئ مدارک در حکمیت محدود است.

هنوز در تعاملات تجاری از اینکوترمز 2010 استفاده می شودولی در مورد تغییرات 2020 مطالبی گفته می شود که تفاوت چندانی وجود ندارد.

11 عنصر مهم اینکوترمز

1-     وظائف  کلی فروشنده و خریدار 2- گواهی صادرات،اختیارات صادرات، قوانین گمرک برای صادرات 3- گواهی واردات ، اختیارات واردات،قوانین گمرک برای واردات 4- قرارداد حمل و بیمه 5- تحویل کالا- انجام امور تحویل6- انتقال ریسک 7- اختصاص هزینه ها و ....

 

شرایط تحویل- درقراردادها باید شرایط تحویل که شامل ارائه مدارک لازم برای صادرات و یا واردات ویا مربوط به اسنانداردهای تحویل می باشد، آورده شود.

یکی از موارد مهمدیگر در قراردادها ، بحث مالی و نحوه پرداخت است که طرفین متعهد خواهند بود کهمدارک لازم برای پرداختیها را برای هم فراهم آورند نیز در قرارداد  باید مطرح شود.

در روز دوم سمینار بررسی قراردادهای تجاری بین الملل استاد آقای دکترپاول آندرو مروری بر دروس اینکوترمز 2010 روز قبل داشتند و سپس به مباحث اینکوترمز2020 پرداختند ، و تاکید کردند که در اینکوترمز 2020 تغییرات زیادی زیادی راانتظار نداشته باشید فقط تغییراتی که تعهدات فروشنده و خریدار را در تعاملات تجاری شفاف تر می سازد، صورت گرفتهاست.

آقای دکتر پاول در ادامه فرمودند : در اینکترمز 2000 در 4 گروه 13مورد تعریف شده بود که در اینکوترمز 2010 به 11 مورد در4 گروه تبدیل شد .مثلا" DAF – DES – DEQ –  حذف شده و به مدل بهتری در اینکوترمز 2010 به DAT – DAP  تبدیل شدند.

در اینکوترمز 2020 فرآیند سریع تری پیش بینی شده که البته در مواردحمل و نقل داخلی نهادهای داخلی هر کشوری می توانند نظر دهند . قوانین ایناینکوترمز در پاریس مصوب شد و ICCپاریس اجازه داد هرکشوری می تواند در راستای قوانین آن سمینارهایی را برگزار نماید.البته تاریخ اجراشدن آن از ژانویه 2020 می باشد. در کتاب قوانین آن استانداردهایی قید شده که هر کشوریمیتواند با مطالعه آن کتاب و مقایسه با قوانین کشور خود نظرات را اعلام نماید.

سئوال آن است ایا باید از اول ژانویه 2020 این اینکوترمز اجرا شود؟ وپاسخ اینکه : خیر – این بستگی به قرارداد فروشنده و خریدار دارد و هیچیک مجبور بهاجرای اینکوترمز 2020 نیستند.

سئوال دیگر این است که : شما در قرارداد قبلی اینکوترمز 2010دارید ،ایا بعد از ژانویه 2020 باید آن قوانین در قرارداد حذف شود و با مدل جدید اجرا شود؟ و پاسخ اینکه : خیر – طرفین قرارداد میتوانند مفاد قرارداد قبلی را رعایت کنندمگر در مواردی که تبصره ای اضافه شود و تغییرات را با اشاره اینکوترمز 2020بیاورند.

در اینکوترمز 2020 تصمصم گرفتند که EXW – DDPحذف شوند، ولی ICC پس از جمع بندی مختلف به این نتیجه رسید کهبسیاری از شرکتها با استفاده از EXW منافع می برند و تصمیمگرفتند که EXW حذف نشود.ولی توضیحاتی برای قبول ریسکهایاحتمالی آورده شود. باز تصمیم گرفتند که FAS حذف شود ، ولی باز بهدلایلی حذف نشد و مقرر شد که توضیحاتی در کنار آن قرار گیرد که چه کالایی و در چهحجمی در کنار کشتی تحویل داده شود.

هنوز بر مراحل قانونی اینکوترمز 2020 نمی توان نظر داد زیرا هنوز درحال مطالعه است ولی یقینا" تمام ضوابط را بطور شفاف مشخص خواهند کرد. موضوعترخیص کالا و یا مالکیت کالا ( انتقال مالکیت ) از مواردی است که در اینکوترمز2020 بسیار مورد نظر است.

در خصوص بیمه بار و ریسک در حمل و نقل – قرارداد بین فروشنده و خریدارو شرکت حمل است .اگر این حمل و نقل داخلی است قوانین داخلی حاکم می باشد و اگر بینالملل است باید موازین و مقررات حاکم باشد.که البته قرارداد ها متفاوت می باشند.در مدل قرارداد ICCقرارداد بصورت A – B– C هستند که باید اطلاعات کامل به زبان انگلیسی باشد.به بیان ساده اگرشرکت بیمه در کشور دیگری است باید بسیار محتاط عمل کرد. اطلاعات کافی کسب واحتمالات ریسک در حمل و نقل در نظر گرفته شود.

بیمه بار تمام ارزش کالا و هزینه های حمل را بر عهده می گیرد.

اعتبارات اسنادی – موضوعی بسیار مهم برای خریدار و فروشنده است کهبیشتر برای فروشنده حائز اهمیت می باشد.که ریسک پرداخت به بانک معطوف می شود. درنگارش قرارداد های L/C باید تمامملاحظات در نظر گرفته شود و اسناد و مدارک  از قبیل نام شرکت حمل – نام شرکت بازرسی – نامشرکت بیمه - با امضای ذینفعان صورت گیرد زیرا در صورت عدم توجه و سهل انگاری فروشندهمی تواند هنوز کالا را تحویل نداده پول را از بانک وصول کند.

سپس آقای پاول فرمهایی را بصورت تمرین در بین شرکت کنندگان توزیع کهتوسط شرکت کنندگان و با راهنمایی استاد پر شد.