JavaScript Slideshow - TinySlideshow
مسئولیت اجتماعی فضای کسب و کار در تحقق توسعه پایدار- مورخ 4 اسفند 97


آقای مهندس هامون طهماسبیبنیانگذار مدرسه توسعه پایدار دانشگاه شریف، اولین سخنران که مباحث خود را در حیطهپارادایم توسعه پایدار و ظهور سیرهای جدید در دنیای کسب و کار آغاز نمودنند.

مفهوم توسعه پایدار توسعه و رشد جامعه به شکلی که پایدرا بماند به طوری کهآیندگان هم بتوانند از آن استفاده کنند، هم من به عنوان شهروند از آن استفاده کنمو همه آیندگان

رشد و پیشرفت چیست؟ بشر توانست ازارقام و شاخصهای مالی مثلاً GDP، ارزش سهام،رتبه بندی ها و .... رشد و پیشرفت را نشان دهند. که بهتر است نام آن را رشداقتصادی نامید. اگر به زندگی صنعتی دنیا نگاهی بیانئدازیم در واقع این سیر از  زمان اختراع ماشین بخار در سال1775 شروع شد وهمیشه رو به پیشرفت  و رشد داشته، ندلموبایلها و یا مدل اتومبیلها و یا ماشین آلات صنعتی.

شرکت Oxfan در هرسال آمار 8 نفر از ثروتمندان دنیا را مورد تححقیق وبررسی قرار می دهد. نا برابری ها را مورد مطالعه قرار می دهد از قبیل شهروندی و یاکار کردن  کار.

بحران خانواده نیز یکی دیگر ازمعضلات اجتماع است.

آقای طهماسبی از نسبتها و مقایسهسالهای پیشین با سالهای اخیر از قبیل اجاره نشینی- فرهنگ اجتماعی- تورم- بیکاری واخلاقیات صحبت کرده اند و تصاویری را به صورت عکس و ویدئو نشان دادند.

تغییرات جوی و ایجاد ریز گردها کههمه درگیر عواملی در کشورهای دیگر یا همسایگان بوجود آمده و ایجاد مشکلات اجتماعیو  ایجاد مشکلات اجتماعی و زندگی مردم شدهاست.

نگاه ما به توسعه باید عوض شود- درسال 70 و یا 80 میلادی نشستهایی شکل گرفت که یکی از از آنان 1987 توسعه پایدار رابطور رسمی تعریف کردند( توسعه پایدار یعنی دیگر "من" مهم نیست یلکهجامعه و محیط زیست همه مهم هستند. دیگر نباید فقط به پیامدهای کوتاه مدت نگاه داشتبلکه پیامدهای بلند مدت و حتی برنسل آینده هم باید نگاه داشت.)

یادگیری در توسعه پایدار بایدچگونه باشد. دانش مبتنی بر محیط زیست- مهارت- ابزاری که بتوان ارزش افزوده داشت ودیگر یادگیری در نگرش است. این که باید بدانم که عدم دقت بر آلودگیها چقدر میتواند بر جامعه صدمه بزند.

نیازهای یادگیری در زمینه توسعهپایدار، فراتر از دانش پایه است. این یادگیری ها از چه حوزه هایی ایجاد می شود، ازقبیل آموزش های رسمی- خانواده- جامعه- تجربیات زندگی و سایر عوامل را می توان نامبرد.

آقای علیزاده سحنران بعدی در مورد ISO  هایمعتبر و مرتبط با مسئولیت اجتماعی صحبت کردند.AA1000 – SA8000- ISO26000 و ...

ISO26000 مسائل زیست محیطی- جلوگیری از آلودگی- استفاده از منابع پایدار-حفاظت و تجدید محیط طبیعی- فعالیت های اقتصادی- مسائل مربوط به مصرف کنندگان وسازمانها- مشارکت  و توسعه جامعه ( از قبیلسرمایه گذاری اجتماعی)

مدل سازمانی در مسئولیت اجتماعی-بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM که بنیادی وابسته به اتحادیه اروپاست در مدل الگوهای خود برایسازمان ها، مسئولیت اجتماعی شرکت ها به عنوان یکی از ارزش های هشت گانه خود معرفیکرده است.

ارزشها و مفاهیم بنیادین مدلسازمانی

-        خلق ایندهپایدار- نسبت به اقتصاد- نسبت به محیط زیست- مسئولیت اجتماعی

-        رهبری،درو اندیشی، الهام بخشی و درستی

-        مدیریت باچابکی

-        موفقیت ازطریف استعداد کارکنان

-        هدایت،خلاقیت و نوآوری

-        ارزشافزایی برای مشتریان

-        اقداماتانجام شده در اتاق ایران

-        فعالیتهای انجام شده در راستای استقرار CSR

-        تشکیلکمیته مرکزی CSR

-        برگزاریآموزش های لازم

-        شناسایی وذینفعان و خواسته های آنها

-        ارزیابی

-        پروژه هایبرگزیده