JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار مدیریت ارتباطات 17 مهر 97 Ms. Brigitte Hegemann

سمینار آموزشی در تاریخ 17/07/97 از ساعت 9 صبحبا حضور بیش از 40 نفر از بازرگانان، مدیران و کارشناسان از بخشهای خصوصی  در محل اتاق بازرگانی ایران برگزار گردید.

Ms. Hegemann در آغاز سمینار بعد از معرفی خود و مطالب اصلی در مبحث ارتباطاتاز حاضرین خواستند که خود و یا شرکت را طبق فرمول و استانداردهای  جهانی معرفینمایند.

ایشان مواردی از قبیل: گوش دادن دقیق به طرفمقابلی که در حال صحبت می باشد متمرکز شدن بر مسائلی که مورد هدف در جلسه است مدیریت بر کلامو خلاصه کردن مطالب مهم را موارد بسیار ضروری یک ارتباط مناسب دانست.

Ms. Hegemann از 5 قانون طلایی موثر در ارتباطات و به سه فاکتور ضروری درارتباطات اشاره نمودند زبان بدن، پیام و کلامی که از دهان خارج میشود.

ایشان ابزارهای ضروری غیر کلامی از قبیل پاورپوینت- دیاگرام- تخته وایت بورد- فلش کارت و حتی استفاده صحیح از حرکات بدن در حینصحبت گفتن را در ایجاد و توسعه ارتباطات مهم دانستند.

Ms. Hegemann به سادگی پرسش ها و انتقال پیام ها به طور کامل در بحث ارتباطاتاشاره نمودند.

نامبرده 5 قانون طلایی موثر را به تفضیل توضیحدادند که پاور پوینت مباحث به پیوست در سایت می باشد.