JavaScript Slideshow - TinySlideshow
سمینار نحوه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار- پرفسور Fred Loudolph

سمینار نحوه سرمایه گذاری و جذب سرمایه گذار 

پرفسور FredLoudolph  

 

سمینار در تاریخ 97/07/16 از ساعت 9 صبح باحضور بیش از 40 نفر از بازرگانان، تولید کنندگان و صنعتگران در محل اتاق بازرگانیایران برگزار گردید.

پرفسور Ludolph  با بیش از 20 سال تجربه تدریس و مشاوره ، درزمینه سرمایه گذاری و بهبود اقتصاد، پاور پوینت خود را با شناخت و تجزیه و تحلیلبازار هدف آغاز نمود و اهمیت طرح کسب و کار شرکتها را با استفاده از فرآیندها ،ساختارها ود ر قالب چهارچوبهای استاندارد مطرح نمودند و پیش بردن اهداف صادراتیشرکتها را با توجه به بررسی و مطالبات شرکتهای رقیب حائز اهمیت دانستند.

پرفسور Ludolph   در سمینار خود از تبادل اطلاعات مورد نیاز طرفمقابل در حد محدود بطوری که شرکت خود را به خطر بیندازد و در ضمن نیز مشتری را نیزتعیین کرده باشد، مدلهایی را ارائه دادند.

ایشان برای جذب سرمایه گذار، نیاز و شناخت طرفمقابل را بسیار مهم دانستند و فرمودند باید بدانید که آیا رزومه و یا پروفایل شرکتشما برای طرف مقابل و یا کشور مورد هدف جذاب می باشد یا نه؟

سمینار تا ساعت 5 بعد از ظهر ادامه داشت کهپاور پوینت این سمینار در سایت موجود می باشد.