مسئولین و سمت های سازمانی :
 
ردیف نام و نام خانوادگی سمت سازمانی
1 دکتر حسین میرمحمد صادقی رئیس موسسه
2 جناب آقای محمدرضا سمامی مدیر امور مالی و اداری
3 سرکار خانم مینا علاوش مدیر امور آموزش
4 سرکار خانم زهره صالحی مسئول پیگیری ارجاعات و مسئول دفتر ریاست
5 سرکار خانم فروزان توکلی کارشناس امور استان ها و تشکل ها و مسئول دفتر ریاست
6 سرکار خانم پگاه عامری کارشناس دوره های ایرو و حمل و نقل کالای خطرناک و رانندگان حرفه ای
7 سرکار خانم فرحناز حسنی مسئول صدور گواهینامه