دوره ی 6 تفکر بارز در مارکتینگ   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی
مدت: 24 ساعت

دوشنبه یا چهارشنبه :20-17

هزینه:3/720/000 ریال 
فایل ضمیمه :