دوره ی مدیریت تبلیغات و بسته بندی   گروه بازاریابی و فروش از دپارتمان بازرگانی

مدت: 15 ساعت

 دوشنبه یا چهارشنبه  20-17

هزینه: 4/620/000 ریال

                 

شرح درس: