دوره ی کاربرد استانداردهای حسابداری و ارائه ی صورتهای مالی   گروه حسابداری مالی از دپارتمان حسابداری

مدت دوره : 40 ساعت

روز و ساعت تشکیل : پنجشنبه ها 18-13

هزینه : 4/830/000 ریال

 
فایل ضمیمه :