دوره ی اصول و مقررات صادرات و واردات(ثبت سامانه جامع )   گروه مدیریت بازرگانی از دپارتمان بازرگانی

مدت: 24 ساعت

روز و ساعت تشکیل:  دوشنبه یا چهارشنبه 20-17

هزینه:4/500/000 ریال

شرح درس:

محتوای دوره اصول مقررات صادرات و واردات:


-دوره ویژه انجام معاملات بازرگانی خارجی در شرایط تحریم و رویارویی با بحران ها 

-مدیریت خرید و سفارشات خارجی

-دوره جامع مهارت های بازرگانی  و گمرکی 

-دوره حقوق تجارت کاربردی براساس قانون تجارت 

-دوره امور گمرکی و ترخیص کالا براساس قانون جدید گمرکی مصوب 1390 

-پرداخت های بین المللی و مقررات متحدالشکل ارتباطات اسنادی بر اساس UPC600 

-اینکوترمز و مسئولیت های عاملان مرتبط با آن در پایه ویرایش 2010 

-دوره ویژه حق العمل کاری ( کارگزاری در گمرک ) 

-تامین و تدارکات کالا

-حقوق صاحبان کالا در گمرک


محتوای دوره ثبت سامانه جامع:


-آشنایی با حقوق مکتسب واردکنندگان در فعل صادرات و واردات

-آشنایی با تمامی زیرسامانه های جامع تجارت شامل سامانه شناسه کالا، سامانه لجستیک و اخذ نقش تجارت و ...

-آشنایی با نحوه واگذاری نمایندگی و مدیریت نمایندگان شرکت در سامانه جامع تجارت.

-اخذ شناسه فروشنده خارجی

-انجام ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت

-آشنایی با سامانه نیما ( معاملات و مبادلات ارزی)

-آشنایی با تأمین منشأ ارز یا اظهار حمل 

 
فایل ضمیمه :