دوره ی آشنایی با ایجاد و توسعه کنسرسیوم های صادراتی   گروه مدیریت صادرات و واردات از دپارتمان بازرگانی

قیمت:2/900/000

دوشنبه یا چهارشنبه 20 الی 17

ساعت:15

·        آشنایی با موضوع بنگاه هایکوچک و متوسط

·        سرفصل های بازاریابی بینالملل برای فعالیت های صادراتی

·        تعاریف و دلایل نیاز بهکنسرسیوم

·        انواع کنسرسیوم ها و ماهیتهر یک از آنها

·        چگونگی تشکیل و ادارهکنسرسیوم

·        کنسر سیوم صادراتی در ایران

 
فایل ضمیمه :