دوره ی رفتار سازمانی   گروه اداری و سازمانی از دپارتمان مدیریت

قیمت:2/000/000

روز و ساعت تشکیل:دوشنبه یا چهارشنیه 20 الی 17

ساعت:12


آشنایی با اصول و مفاهیمنقش رفتار انسان در سازمان نقش انگیزش در رفتار و تاثیر آن بر سازمان دیدگاه های رفتاری مدیریت و هدایت سازمان 

 
فایل ضمیمه :